Autorské Právo Licenční Smlouva: Jak Ji Sestavit a Co Zahrnuje
Zdroj: Pixabay

Autorské Právo Licenční Smlouva: Jak Ji Sestavit a Co Zahrnuje

V této článku se zaměříme na důležitý právní dokument v oblasti ochrany autorských práv – autorské právo licenční smlouva. Dozvíte se, jak tuto smlouvu správně sestavit a co by měla obsahovat, abyste chránili svá autorská práva a získali spravedlivou odměnu za svou tvůrčí práci. Připravte se na užitečné informace a praktické tipy pro vytvoření efektivní licenční smlouvy.
Jak vytvořit autorskoprávní licenční smlouvu

Jak vytvořit autorskoprávní licenční smlouvu

Vytvoření autorskoprávní licenční smlouvy může být složitý proces, ale s správnými informacemi a postupem ho můžete zvládnout úspěšně. Klíčovým bodem při sestavování této smlouvy je jasně a přesně stanovit podmínky, na kterých bude licencované dílo používáno. Zde je několik tipů, jak postupovat:

 • Definujte jasně obsah licencovaného díla a práva, která se mají udělit.
 • Zehrajte si s možnostmi exkluzivní nebo neexkluzivní licence a stanovte dobu platnosti smlouvy.
 • Ujasněte si práva a povinnosti obou stran, včetně aspektů spojených s ochranou autorských práv a možností rozvázání smlouvy.

Nezapomeňte, že autorskoprávní licenční smlouva by měla být vždy pečlivě analyzována a případně i konzultována s právním expertem, abyste se vyvarovali možných komplikací nebo nedorozumění. Důkladné prostudování každé části smlouvy je klíčem k tomu, abyste zajistili ochranu svých autorských práv a měli jasno ve všech důležitých bodech.

Důležité body, které by měla smlouva obsahovat

Důležité body, které by měla obsahovat licenční smlouva, jsou klíčové pro ochranu autorských práv a zajištění spravedlivého podílu v oblasti licencování. Při sestavování autorskoprávní smlouvy je důležité zahrnout následující body:

 • Strany smlouvy: Jasně specifikujte identitu všech stran účastnících se smlouvy, včetně autora a držitele licence.
 • Předmět licence: Popište přesně, jaká práva jsou poskytována prostřednictvím licence a jak mohou být využita.
 • Doba trvání licenční dohody: Uveďte konkrétní dobu platnosti smlouvy a podmínky pro její případné prodloužení.

Body smlouvy Důležitost
Platební podmínky Zajišťuje spravedlivou odměnu za využití autorských práv
Rezervační klauzule Specifikuje podmínky pro případné ukončení smlouvy ze strany jedné ze stran
Místo a datum uzavření smlouvy Důležité pro doložení platnosti smlouvy v případě případného sporu

Rozlišení mezi licenčními smlouvami na výhradní a nevýhradní práva

V licenční smlouvě se rozlišují dva základní typy práv – výhradní a nevýhradní. Každý z nich nese své vlastní specifika a výhody pro obě strany smlouvy. Je důležité pečlivě zvážit, který typ práv chcete udělit licenciáři a jakým způsobem to ovlivní vaše autorská práva.

Při sestavování autorské licenční smlouvy je důležité pečlivě specifikovat, jaká práva a povinnosti spadají pod tuto dohodu. Důležité body, které by měla taková smlouva obsahovat, zahrnují:

 • Popis licencovaných práv: Jednoznačné specifikace, jaká autorská práva jsou udělena a v jakém rozsahu.
 • Časové omezení: Určení doby platnosti licenční smlouvy a případné možnosti prodloužení.
 • Finanční kompenzace: Ujednání ohledně plateb a royalty spojených s udělením licence na autorská práva.

Specifikace rozsahu udělené licence

Specifikace rozsahu udělené licence

Všechny licence mají určité specifikace v závislosti na tom, jaká práva autor uděluje licencí. V autorském právu je klíčovým prvkem, který definuje, jak může být dílo využíváno a ve kterém rozsahu. Zde jsou některé obvyklé body, které by měla obsahovat licenční smlouva:

 • Druh licence: Rozsah licence závisí na tom, zda je udělena exkluzivní licence, neexkluzivní licence nebo licenční smlouva na určitý časový úsek.
 • Territoriální rozsah: Specifikuje, ve kterých zemích nebo regionech může být dílo využíváno.
 • Časový rozsah: Určuje dobu platnosti udělené licence.
 • Práva a povinnosti: Definuje práva a povinnosti licencí a licencované strany v rámci udělené licence.

V závislosti na konkrétní povaze udělené licence mohou být další specifikace, které je důležité zahrnout do licenční smlouvy. Správně sestavená licenční smlouva by měla být jasná, konkrétní a chránit zájmy obou stran.
Základní ustanovení týkající se platby a royalties

Základní ustanovení týkající se platby a royalties

V licenční smlouvě je důležité stanovit . Tato část smlouvy stanovuje podmínky, za jakých bude autor či držitel autorských práv odměňován za poskytnutí licence k užití svého díla. Zde jsou některé klíčové body, které by měla tato část smlouvy obsahovat:

 • Stanovení výše platby za užití díla
 • Podmínky pro výpočet royalties
 • Způsob a termíny platby royalties
 • Postoupení práv k vymáhání neplacených royalties

Je důležité pečlivě promyslet tyto body a zajistit, aby byly jasně a srozumitelně formulovány, aby nedocházelo k nedorozuměním mezi stranami smlouvy. Platba a royalties jsou klíčovými aspekty autorskoprávní licenční smlouvy, a proto si zaslouží zvláštní pozornost při jejím sestavování.

Klíčové body týkající se doby trvání licence

Ve smlouvě o licenci je velmi důležité uvést , aby byl jasný rozsah práv a povinností obou stran. Tato část smlouvy stanovuje, jak dlouho bude licence platit a jaké jsou možnosti pro prodloužení nebo zrušení.

Významné body týkající se doby trvání licence zahrnují:

 • Trvání licence: Specifikace časového období, po které je licence platná.
 • Možnosti prodloužení: Podmínky pro případné prodloužení licence po uplynutí původní doby trvání.
 • Zrušení licence: Ustanovení týkající se možností a podmínek pro zrušení licence dříve než uplynutím doby stanovené ve smlouvě.

Jak zabezpečit ochranu svých autorských práv ve smlouvě

Jak zabezpečit ochranu svých autorských práv ve smlouvě

Při sestavování autorské právo licenční smlouvy je důležité pamatovat na několik klíčových bodů, které mohou ochránit vaše autorská práva a zajistit spravedlivé podmínky pro obě strany. V základním rámci smlouvy by měly být specifikovány následující body:

 • Definování práv a povinností: Stanovení, která autorská práva jsou licencována, jak mohou být využívána a v jakém rozsahu.
 • Platební podmínky: Určení finančních podmínek, včetně platby za licenci, možných bonusů nebo odměn za využití autorských práv.
 • Podmínky ukončení smlouvy: Specifikace situací, které mohou vést k zániku smlouvy a jaké jsou následné povinnosti obou stran.

Image Product Price
1 Licenční platba za autorská práva 5000 Kč
2 Bonus za využití na mezinárodním trhu 1000 Kč

V každém případě je vhodné konzultovat s právním expertem, který vám může poskytnout individuální radu a pomoci vytvořit smlouvu, která nejen ochrání vaše autorská práva, ale také bude v souladu s platnými právními předpisy.

Omezení odpovědnosti a možné důsledky porušení smlouvy

Omezení odpovědnosti a možné důsledky porušení smlouvy

Pokud jde o autorské právo a licenční smlouvy, je důležité si být vědom možných omezení odpovědnosti a následků porušení smlouvy. Porušení licenční smlouvy může mít vážné důsledky, které se mohou projevit například v podobě finančních pokut nebo dokonce ztráty práv k umístěním ochranných známek.

Je proto nezbytné dbát na pečlivé sestavení licenční smlouvy a zahrnout veškerá omezení odpovědnosti, která mohou chránit obě strany. Důkladně by mělo být specifikováno, co všechno je nebo není povoleno v rámci dané licence, aby nedocházelo k nejasnostem a případným konfliktům v budoucnosti.
Doporučení pro vyjednávání a uzavírání licenční smlouvy

Doporučení pro vyjednávání a uzavírání licenční smlouvy

je klíčové pro ochranu autorského práva a zajištění spravedlivých podmínek pro obě strany. Při sestavování licenční smlouvy je důležité dbát na několik klíčových bodů, které zajistí, že budou všechna práva a povinnosti jasně definována.

Některá zahrnují:

 • Zajištění jasně definovaných podmínek užívání díla
 • Specifikace rozsahu práv udělovaných licencí
 • Vymezení oblastí, ve kterých nelze licenci poskytovat
 • Stanovení doby trvání licenčního období a podmínek jeho případného prodloužení

Práva Povinnosti
Právo užití díla Zajištění spravedlivé odměny autorovi
Právo na změnu a adaptaci díla Povinnost respektovat autorská práva a duševní vlastnictví

Rozdíly mezi licenční smlouvou a autorskou smlouvou

Rozdíly mezi licenční smlouvou a autorskou smlouvou

V licenční smlouvě se autor souhlasí s poskytnutím licence k určitému dílu nebo právům intelektuálního vlastnictví třetí straně za určitých podmínek a omezení. Na rozdíl od toho autorská smlouva je dohoda mezi autorem a třetí stranou, ve které autor zůstává majitelem autorských práv a poskytuje veškerá práva k použití díla.

V licenční smlouvě může být specifikováno, jaké práva jsou poskytnuta, jak dlouho mohou být využívána a jakým způsobem mohou být využita. Naopak autorská smlouva určuje podmínky použití díla, včetně výše honoráře, způsobu využití a doby platnosti smlouvy.

Prvky smlouvy Autorská smlouva Licenční smlouva
Ownership of intellectual property rights Autor si ponechává autorská práva Práva jsou přenesena na třetí stranu
Scope of usage Upřesňuje podmínky použití díla Specifikuje, jak a kde může být dílo použito

Časté chyby při sestavování autorskoprávní licenční smlouvy

Při sestavování autorskoprávní licenční smlouvy dochází často k chybám, které mohou mít negativní dopad na obě strany smlouvy. Je důležité být důkladný a pečlivý, aby byla smlouva správně sestavena a obsahovala všechny potřebné informace. Zde je pár častých chyb, kterých se lidé dopouštějí při sestavování autorskoprávních licenčních smluv:

 • Nesprávně definované práva a povinnosti obou stran
 • Nedostatečné specifikování rozsahu licence
 • Chybně stanovené doby platnosti licence
 • Omezení budoucích možností jedné ze stran

Zajistěte si, že autorskoprávní licenční smlouva je sestavena správně a obsahuje veškeré důležité informace, které zajistí bezproblémový průběh spolupráce mezi oběma stranami. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na právníka specializujícího se na autorské právo, který vám může poskytnout potřebné rady a případně sestavit smlouvu za vás.

Závěrečné poznámky

Děkujeme, že jste si přečetli náš článek o autorském právu a licenční smlouvě. Doufáme, že vám poskytl užitečné informace a pomoc při sestavování vlastní smlouvy. Pokud máte další otázky nebo potřebujete další rady, neváhejte nás kontaktovat. Mějte se krásně a hodně štěstí s vaším právnickým dohodováním!
Zdroje:

1. https://www.zakonprovas.cz/blog/licencni-smlouva>

2. https://www.oznamujeme.eu/Zakony/licencni-smlouva

3. https://www.bonissima.cz/Ceske-VZP/licencni-smlouva

4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Licen%C4%8Dn%C3%AD_smlouva

5. https://www.zmklitera.cz/licencni-smlouva/

6. https://www.pokladnaknih.cz/licencni-smlouva/

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *