Rada Evropy: Česko selhává v boji proti korupci

Česká republika výrazně zaostává v plnění čtrnácti protikorupčních doporučení skupiny Rady Evropy GRECO z roku 2016, jak organizace uvádí v nové hodnotící zprávě. Dosud se Česko povedlo splnit pouze jediné opatření, viditelný pokrok nastal pouze ve dvou bodech, sedm doporučení bylo splněno pouze částečně. V souvislosti s prevencí korupce u zákonodárců prý změny udržují „velmi pomalé tempo“.

Doporučení protikorupční skupiny se kromě členů parlamentu týkají také práce soudců a státních zástupců. Volají po vyjasnění pravidel kolem možného střetu zájmů u těchto činitelů, přijímání darů a dalších výhod nebo kolem styků s lobbisty. Česko totiž stále postrádá nový zákon o lobbingu, který by tuto činnost dostatečně účinně reguloval. Dalším cílem je zprůhlednit fungování parlamentních výborů a podvýborů, ale také výběr nebo odvolávání představitelů justice.

„Skupina GRECO došla k závěru, že současná velmi nízká úroveň plnění doporučení je ‚celkově neuspokojivá‘,“ uzavírá čtrnáctistránková zpráva o Česku vypracovaná na konci loňského roku.

České ministerstvo spravedlnosti dnes v reakci poukazovalo na předložené návrhy zákonů, které jsou v souladu s doporučeními expertů Rady Evropy. „Jedná se o návrh zákona o lobbování, novelu zákona o soudech a soudcích, novelu zákona o státním zastupitelství,“ uvádí tisková zpráva. Všechna tři opatření zmiňuje i hodnocení GRECO, příslušná doporučení však nebere jako splněná, protože návrhy zákonů ještě neschválil parlament.

Jako splněný je hodnocen pouze požadavek na přijetí profesního etického kodexu pro státní zástupce spojený s jejich následným zaškolením. GRECO v této věci přivítalo soubor pravidel, který vstoupil v platnost začátkem loňského května. V následujícím bodě zpráva nicméně podotýká, že nový kodex neukládá žalobcům povinnost hlásit své vedlejší činnosti.

Za částečně splněné protikorupční skupina Rady Evropy nově označuje doporučení týkající se mimo jiné pravidel pro styky zákonodárců s lobbisty, a to v důsledku projednávání návrhu zákona na toto téma. Celkově však v souvislosti se členy parlamentu „plnění doporučení udržuje velmi pomalé tempo“.

„Přestože byl systém oznamování zájmů, příjmů a majetku modernizován a dohled v této oblasti byl posílen, nebyla přijata žádná opatření ke zvýšení transparentnosti legislativního procesu,“ uvádí hodnotící zpráva. Nevyslyšená údajně zůstala také výzva k zavedení „účinnějších“ sankcí za porušení pravidel kolem hlášení střetu zájmů.

GRECO dále hovoří o jistém zlepšení, pokud jde o systém výběru a kariérního postupu soudců, stejně jako v případě státních zástupců ale nevidí žádný pokrok ohledně zavedení možnosti napadnout „disciplinární rozhodnutí“. Jako nesplněné stále hodnotí doporučení reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce.

(red)