Nový zákon o zadávání veřejných zakázek z pohledu zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace

Dohoda o provedení práce - ilustrační foto
Dohoda o provedení práce - ilustrační foto

V novém zákoně o zadávání veřejných zakázek došlo mimo jiné ke zjednodušení řízení z pohledu zadavatele, říká Jindřich Vítek z advokátní kanceláře Erhartová Gürlich Vítek & Partners


► Co se rozumí ve smyslu zákona pojmem veřejná zakázka a proč je důležitá její právní regulace?
Veřejnou zakázkou se obecně rozumí každé plnění (zakázka nebo koncese) realizované na základě úplatné smlouvy (objednávky) mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Podle předmětu plnění tedy zákon rozeznává tři základní druhy veřejných zakázek, a to na dodávky, na služby a na stavební práce. Vzhledem ke skutečnosti, že se takto nakládá s veřejnými prostředky, vzniká v této oblasti zvýšená potřeba dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a přiměřenosti společně se zákazem diskriminace. Nelze opominout ani vliv evropského práva, jenž se v mnohém například promítl ve stávající právní úpravě veřejných zakázek.


► Co je náplní práce advokáta v oblasti veřejných zakázek?
Práce advokáta se odvíjí vždy od subjektu, kterému právní služby poskytuje. Tedy zda se jedná o zadavatele veřejné zakázky, nebo o dodavatele. Obecně lze říci, že právní poradenství zahrnuje jednak práv- ně-poradenskou podporu zadavatelů veřejných zakázek k úspěšnému zvládnutí složitostí zadávacího řízení, jednak podporu dodavatelů (uchazečů) při podání nabídek a účasti v zadávacím řízení.


► Na co si musí advokát dát největší pozor?
Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) obsahuje celou řadu povinností jak na straně zadavatele, tak i dodavatele, popřípadě dalších subjektů. Advokát musí dát vždy pozor na dodržení všech lhůt a podmínek, které zákon stanoví. Už samotné stanovení podmínek pro dodavatele v konkrétním zadávacím řízení musí splňovat zákonem stanovené požadavky, zejména pak se nesmí jednat o podmínky zvýhodňující některé dodavatele na úkor ostatních. Obecně je tedy nutné dodržet zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace.


► Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je účinný téměř čtyři roky, dokážete posoudit, zda je nová právní úprava z praktického hlediska lepší než ta předcházející a v čem spočívají zásadní výhody?
Lze říci, že novou úpravou došlo ke zjednodušení řízení z pohledu zadavatele veřejné zakázky, kdy nově může zadavatel ve větší míře posuzovat ekonomickou výhodnost zakázky a nikoli jen cenu. Dále je také zadavateli umožněno vyloučit z výběrového řízení účastníka, s nímž má z minulosti špatnou zkušenost, popřípadě má zadavatel možnost volby, v jakém sledu provede jednotlivé kroky pro výběr vítězné nabídky.


► Víte o nějakých legislativních změnách, které se v blízké době plánují? Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo koncem ledna 2020 k připomínkám návrh novely ZZVZ, která má za cíl zejména snížit administrativní zátěž na straně zadavatelů a dodavatelů, odstranit nepřiměřené přísnosti některých pravidel včetně odstranění legislativně technických nedostatků. Konkrétně pak lze uvést například zavedení možnosti volby pro zadavatele týkající se dokumentů prokazujících splnění kvalifikace dodavatelem, kdy by měl mít zadavatel na výběr, zda bude požadovat před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem originály, nebo ověřené kopie kvalifikačních dokladů, či zda se spokojí pouze s jejich prostými kopiemi.


► Vaše advokátní kancelář získala několikrát ocenění v prestižní soutěži Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky. Je tato oblast pro vás zásadní?
Oblast veřejných zakázek tvoří jednu ze stěžejních oblastí naší kanceláře. Naše kancelář poskytuje v této oblasti své služby jak zadavatelům, tak i dodavatelům veřejného sektoru. Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti v této oblasti se všemi typy zadávacích řízení a pro různé specifické zadavatele. O jejich schopnostech svědčí nejen jejich výsledky, ale právě i skutečnost, že se naše advokátní kancelář opakovaně umísťuje (2019, 2018, 2016) mezi velmi doporučovanými, respektive doporučovanými právnickými kancelářemi v rámci soutěže Právnická firma roku pořádané společností epravo.cz pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory.

(red)