Novela zákona o obchodních korporacích: Jaké změny od 1. ledna 2021 přináší?

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
V prvé řadě došlo k poměrně významným změnám v oblasti rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů obchodních korporací.

Pro společnosti s ručením omezeným i družstva bude významné, že v důsledku novely jsou nyní i tyto formy obchodních korporací povinny provádět v souvislosti s rozdělením zisku a jiných vlastních zdrojů tzv. bilanční test, který předchází rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů.

Stávající úprava omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů v § 40 zákona se novelou rozšiřuje z akciových společnos-
tí i na společnosti s ručením omezeným a družstva. Pokud i přes nesplnění testu vlastních zdrojů valná hromada o jeho rozdělení rozhodne, nemá takové její rozhodnutí právní účinky.

V případě, že by si společnost vyplacením podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů přivodila úpadek a statutární orgán tak odmítne jeho výplatu, pak právo na podíl na zisku, který nebyl do konce účetního období vyplacen, zaniká. Novela v tomto případě přesouvá takto nevyplacený zisk a jiné vlastní zdroje na účet nerozděleného zisku minulých let, což není podle našeho názoru správně, a proto je potřeba si toto ustanovení vy- kládat jinak, než je napsáno.

Zároveň pak byla novelou do zákona zavedena některá pravidla, která byla již dříve dovozována judikaturou či odbornou veřejností. Novela tak implementuje závěry Nejvyššího soudu v rozsudku z roku 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, podle kterého lze zisk a jiné vlastní zdroje korporace rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla sestavena účetní uzávěrka, podle níž se zisk či jiné vlastní zdroje rozdělují. Zároveň bylo postaveno najisto, že obchodní korporace mohou rozdělovat nejen samotný zisk, ale též jiné vlastní zdroje.

Právnické osoby ve volených orgánech kapitálových společností
Za stávající právní úpravy je možnost, aby ve voleném orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba. Právnickou osobu ve funkci ve voleném orgánu zastupuje buď jiná fyzická osoba, kterou k tomu právnická osoba zmocní při výkonu funkce, nebo tuto právnickou osobu zastupuje člen nebo členové jejího statutárního orgánu. V praxi mohou tedy vznikat mnohdy netransparentní struktury společností, kdy právnickou osobu v orgánu bude zastupovat člen jejího statutárního orgánu, jímž je opět právnická osoba.

Aby se předešlo výše uvedené netransparentnosti, novela zakotvuje povinnost právnické osoby, která vykonává funkci voleného orgánu v kapitálové společnosti, aby bez zbytečného odkladu po jmenování do funkce zmocnila jedinou fyzickou osobu k zastupování v tomto orgánu.

Právnickou osobu, jako člena voleného orgánu kapitálové společnosti, již napříště nebude možné zapsat do obchodního rejstříku bez současného zápisu jejího zástupce. Navíc neurčí-li právnická osoba svého zástupce do tří měsíců od vzniku její funkce a nebude-li zástupce v téže lhůtě do obchodního rejstříku zapsán, její funkce ze zákona zanikne.

Pro stávající kapitálové společnosti, které mají ve svém voleném orgánu jinou právnickou osobu, platí tříměsíční lhůta k provedení výše uvedené změny ode dne účinnosti novely, tj. od 1. 1. 2021, jinak funkce právnické osoby v orgánu jiné právnické osoby zanikne. Zánik funkce a následný výmaz z obchodního rejstříku nastane ze zákona, a tedy naprosto nezávisle na vůli statutárního orgánu či samotné společnosti.

Odstoupení z funkce

Novelou dochází ke změnám i při odstoupení z funkce člena voleného orgánu. Za stávající úpravy funkce zaniká po uplynutí jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení orgánu, který jej zvolil, po účinnosti novely funkce zaniká okamžikem projednání odstoupení orgánem, který člena voleného orgánu zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Pokud je odstoupení oznámeno na zasedání příslušného orgánu, končí funkce uplynutím dvou měsíců od tohoto oznámení, pokud orgán neschválí na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

Jindřich Vítek, advokát, Erhartová Gürlich Vítek & Partners