NKÚ zjistil v účetnictví městského soudu chyby za miliardu

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil účetnictví Městského soudu v Praze a v účetní závěrce za rok 2017 zjistil „významné chyby za více než 1 miliardu korun“. U MS Praha došlo také podle něj k porušování daňových a právních předpisů v oblasti soudních poplatků. Nedostatky měl soud i ve vnitřním kontrolním systému. „Účetní závěrka MS Praha za rok 2017 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a údaje v ní obsažené nejsou spolehlivé. Účetní závěrku přitom schválilo ministerstvo spravedlnosti,” informoval v pondělí NKÚ.

Nejvýznamnější nedostatky v účetní závěrce vznikly podle NKÚ tím, že městský soud neúčtoval některé své významné závazky a náklady v okamžiku jejich vzniku. Šlo zejména o odměny a náhrady výdajů pro obhájce, znalce, tlumočníky a další účastníky soudních řízení: „Účetní výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty proto nevypovídaly o tom, co se v daném roce opravdu stalo.“

V některých případech zjistili kontroloři skutečnosti, které podle nich naplňují znaky porušení rozpočtové kázně. „Více než 26 milionů korun ze státního rozpočtu MS Praha neoprávněně použil tím, že poskytoval zálohy podle zvláštních právních předpisů na více než 12 měsíců. To ale rozpočtová pravidla neumožňují. NKÚ v této souvislosti doporučuje upravit rozpočtová pravidla tak, aby respektovala specifika soudních řízení,“ uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. Soud také proplácel peníze na základě neúčinných smluv, „v jednom případě zaplatil fakturu za více než 300 tisíc korun bez uzavřené smlouvy a v několika případech neprovedl odvod příjmů do státního rozpočtu v zákonném termínu“.

Pražský městský soud se ústy své mluvčí Markéty Puci hájí tak, že šlo jen o formální nedostatky a nikomu nevznikla škoda: „NKÚ při své kontrole zjistil pochybení v oblastech, kdy procesní předpisy, podle nichž musíme postupovat my i všechny ostatní soudy, nejsou v souladu s předpisy účetními. Náš postup tak dlouhé roky schvalovali odborníci z ministerstva spravedlnosti, vázáni právě zmíněnými procesními předpisy,“ vysvětlila Puci.

red