Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu zákona o státním zastupitelství

Ministerstvo spravedlnosti si pod vedením Marie Benešové pospíšilo a poslalo do připomínkového řízení návrh novel zákona o státním zastupitelství a zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. Návrh přináší několik novinek – mění proces jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a stanovuje délku jejich funkčního období na sedm let.

Navrhované změny mají podle ministerstva posílit záruky nezávislosti vedoucích státních zástupců a eliminovat hypotetické riziko možného vnějšího ovlivňování zejména ze strany exekutivy. „Současná právní úprava není vnímána jako optimální a jasně o tom svědčí řada snah v uplynulých letech. Já jsem při svém nástupu slíbila, že návrh novely zákona o státním zastupitelství předložím, a to se dnes stalo,“ uvedla ministryně spravedlnosti Benešová s tím, že novela by měla být účinná až od 1. ledna 2022, tedy po dalších parlamentních volbách a ustanovení nové vlády. 

I nadále bude platit, že jmenovat nejvyššího státního zástupce může pouze vláda na návrh ministra spravedlnosti, ostatní vedoucí státní zástupce pak jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nadřízeného vedoucího státního zástupce nebo nejvyššího státního zástupce. Nově se však stanovují minimální požadavky na osoby, které mohou být do této funkce jmenovány. Kromě obecných podmínek absence nezahlazeného kárného postihu a požadavku na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti, se zavádí požadavek na minimální délku požadované předchozí praxe.

Obdobně jako v předchozích návrzích zákona o státním zastupitelství, které byly předloženy v minulých volebních obdobích, jsou součástí procesu jmenování vedoucích státních zástupců ze strany ministra spravedlnosti obligatorní výběrová řízení. To znamená, že osobu, která nebude vybrána ve výběrovém řízení, nebude možné do funkce jmenovat.

 Vedoucí státní zástupci, včetně nejvyššího státního zástupce, budou do svých funkcí jmenováni na časově omezené období, a to v délce sedmi let. Zákon zároveň stanoví i limity pro možnost opakování výkonu funkce vedoucího státního zástupce. Návrh počítá s tím, že nejvyšší státní zástupce nemůže být do této funkce jmenován opakovaně. Dále stanovuje, že vrchní a krajský státní zástupce nemůže u téhož zastupitelství vykonávat funkci vedoucího státního zástupce dvě po sobě jdoucí funkční období a okresní státní zástupce může u téhož zastupitelství vykonávat funkci vedoucího státního zástupce nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Tato omezení se uplatní i na vedoucí státní zástupce, kteří vykonávají tuto funkci ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Odvolání jen za kárné provinění

Před uplynutím funkčního období bude možné vedoucího státního zástupce odvolat z výkonu funkce pouze rozhodnutím kárného soudu pro kárné provinění. Jinými slovy ruší se dosavadní možnost vlády bez uvedení důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce, rovněž tak jako oprávnění ministra spravedlnosti odvolat ostatní vedoucí státní zástupce pro závažné porušení povinnosti vyplývající z výkonu této funkce.

 V důsledku zavedení časově omezeného výkonu funkce vedoucích státních zástupců se řeší i postupná obměna stávajících funkcionářů státních zastupitelství, tj. jsou upravena přechodná ustanovení. Ta jsou nastavena tak, aby docházelo k postupné obměně vedoucích státních zástupců, přičemž s obměnou – vzhledem k navrženému datu nabytí účinnosti – započne až vláda ustavená v novém volebním období a dokončí ji až vláda následující. Konkrétně se navrhuje, že nejvyššímu státnímu zástupci končí funkční období uplynutím dvou let a vrchním státním zástupcům uplynutím tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Krajští a okresní státní zástupci pak budou dle data nástupu do své funkce rozděleni do pěti přibližně stejných skupin se stanoveným přechodným obdobím od tří do sedmi let. 

red