Městský soud chyboval, když odmítl přezkum zákazu otců u porodu

Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Městského soudu v Praze, který odmítl návrh na zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného podle zákona o ochraně veřejného zdraví a zakazujícího přítomnost otců či jiného doprovodu u porodu. Městský soud tak učinil proto, že v průběhu řízení před soudem ministerstvo schválilo nové opatření, kterým to předchozí nahradilo. Navrhovatelé přitom včas žádali, aby městský soud přezkoumal i nové opatření. Nejvyšší správní soud konstatoval, že Městský soud v Praze měl tomuto požadavku navrhovatelů vyhovět.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. 3. 2020 mimořádné opatření, kterým, mimo jiné, zakázalo přítomnost otců nebo jiného doprovodu u porodů. Toto opatření u Městského soudu v Praze napadli rodiče očekávaného dítěte a požadovali jeho zrušení. V průběhu řízení před soudem však ministerstvo své napadené opatření samo nahradilo opatřením novým. Na to žalobci obratem požádali soud, aby umožnil změnu jejich původního návrhu a přezkoumal nové, obsahově obdobné opatření. Městský soud, aniž o této žádosti rozhodl, odmítl původní návrh s tím, že neexistence původně napadeného opatření představuje „neodstranitelný nedostatek podmínky řízení“, který nelze zhojit ani cestou změny návrhu.

Nejvyšší správní soud nejprve s odvoláním na výslovné znění zákona o ochraně veřejného zdraví a s ohledem na nedávná usnesení Ústavního soudu konstatoval, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou tzv. opatřeními obecné povahy, což zakládá pravomoc správních soudů k jejich přezkumu.

Následně Nejvyšší správní soud dovodil, že městský soud byl povinen připustit změnu návrhu na přezkoumání nového opatření Ministerstva zdravotnictví. Zohlednil přitom, mimo jiné, že se stěžovatelé podaným návrhem domáhali ochrany svého ústavně zaručeného práva na soukromý a rodinný život, obsahovou a časovou souvislost navazujících mimořádných opatření a skutečnost, že vzhledem k rychlému sledu vydávání, změn a rušení mimořádných opatření by se v důsledku postupu městského soudu nedomohli účinné soudní ochrany, rovněž zaručené Listinou základních práv a svobod.

„Doporučení městského soudu navrhovatelům, aby proti pozdějšímu opatření podali nový samostatný návrh, o němž soud zahájí jiné řízení, rozhodně nebylo cestou k takové účinné ochraně,” uvedla soudkyně Nejvyššího správního soudu Sylva Šiškeová, zpravodajka projednávané věci.

Nejvyšší správní soud nemohl v této fázi řízení, vzhledem k odmítnutí návrhu městským soudem, posuzovat stěžejní otázku zákonnosti napadených opatření, řízení bude pokračovat před Městským soudem v Praze. Nejvyšší správní soud se bude v nejbližších týdnech a měsících zabývat ještě několika dalšími kasačními stížnostmi ve věcech mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády.

(red)